PATTLAB

Política de privacitat

Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i de el consell de el 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta política de privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades PATTLAB, ha de ser considerat responsable del Tractament, en relació als fitxers / tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular d’aquest lloc web:

Responsable del Tractament: PATTLAB

direcció C/Antoni LLopis, 6 2-1 17800- Olot

Adreça electrònica: hola@pattlab.com 

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera amb incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

Finalitats del tractament.

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cada un dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular faci servir.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, PATTLAB obté consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara PATTLAB és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament el tractament de les dades de la persona interessada.

Destinataris

Per regla general, PATTLAB no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades, ja molt tard d’aquí a un mes.

Terminis de conservació

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, un cop complerta la finalitat les dades seran cancel·lats. La dita cancel·lació donarà lloc a el bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes de el tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació .

A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENT TERMINI REF. LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social 4 anys Article 21 de Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social
Documentació comptable i  fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei general tributària
Control d’accessos a edificis 1 mes Instrucció 1/1996 de l’AEPD
videovigilància 1 mes Instrucció 1/2006 de l’AEPD

Llei Orgànica 4/1997

Dades de navegació.

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través de l’espai web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels interessats.

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris de la pàgina web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de PATTLAB

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

– Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i el origen de les dades.

– Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.

– Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:

 • Quan les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides
 • Quan el titular dels mateixos retiri el consentiment
 • Quan l’interessat s’oposi a el tractament
 • Quan s’hagin suprimir-se en compliment d’una obligació legal
 • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació en base al que disposa l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de la persona interessada.

– Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels següents supòsits:

 • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud dels mateixos.
 • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
 • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recollides, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l’interessat s’hagi oposat a el tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa per davant dels de l’interessat.

– Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a PATTLAB, mitjançant escrit, remès a la següent adreça: hola@pattlab.com indicant en la línia de Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit PATTLAB atendrà la seva sol·licitud al més aviat possible i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per PATTLAB són aquelles requerides, de conformitat amb el que estableix l’article 32 de l’RGPD. En aquest sentit, PATTLAB, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els caps de el tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat a el risc existent.

En tot cas, PATTLAB té implementats els mecanismes suficients per a:

 1. a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. b) Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. c) Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 4. d) Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.